Razor MX350, SX350 Twist Grip Throttle

£15.99 £13.99 13.99

Qty

Replacement twist grip throttle for the following Razor products:

  • MX350 (V1+)
  • MX400 (V16+)
  • SX350
  • RSF350 (V1+)
  • Pocket Rocket (V7+)

Razor MX350, SX350 Twist Grip Throttle